Splošni pogoji najema

Podjetje Parkelj servis, trgovina in storitve d.o.o. Ljubljana, v nadaljevanju, daje v najem viličar pod navedenimi splošnimi pogoji:

 1. Najemodajalec predaja viličar najemniku v brezhibnem stanju. Najemnik se obvezuje, da bo viličar po dogovorjenem času vrnil najemodajalcu v funkcionalnem neoporečnem stanju, v skladu s predpisi.
 2. Najemnik je dolžan ravnati z najetim viličarjem v skladu z določili najemne pogodbe in splošnimi pogoji najema, ter ga uporabljati in vzdrževati v smislu dobrega gospodarja. V nobenem primeru ga ne sme preobremeniti.
 3. Najemnik je dolžan poravnati stroške najema v skladu z najemno pogodbo.
 4. Najemniku se prepoveduje spreminjanje, predelava ali kakršenkoli poseg v najeti viličar, enako pa je zavezan preprečiti tretjim osebam. Za kakršenkoli poseg najemnika ali tretje osebe v viličar, je potrebno izrecno pisno soglasje najemodajalca. V primeru kršitve odgovarja najemnik najemodajalcu, za vso škodo, ki jo je s tem povzročil. Najemnik je dolžan takoj javiti funkcionalne okvare, napake ali sume napak na viličarju servisni službi najemodajalca, ter najeti viličar takoj prenehati uporabljati oz. preprečiti uporabo tretjim osebam. Najemnik sme viličar kljub napaki ali sumu napake nadalje uporabljati le, če mu to najemodajalec izrecno dovoli, sicer odgovarja za vso morebitno nastalo škodo. Prav tako je najemnik dolžan javiti vsakakršno poškodbo viličarja. Odzivni čas servisne službe najemodajalca se urejaz vsakokratno najemno pogodbo.
 5. Najemodajalec na lastne stroške vzdržuje viličar v predpisanih časovnih intervalih ter opravlja posege, ki so kot posledica morebitnih funkcionalnih okvar.
 6. Najemnik je dolžan uporabljati izključno neoporečna pogonska sredstva. V kolikor pride zaradi uporabe oporečnih pogonskih goriv do poškodbe viličarja, je najemnik dolžan plačati popravilo nastale škode. Najemnik je dolžan kontrolirati nivo elektrolita v baterijah pri elektro-viličarju ter ga po potrebi dolivati. Enako velja za nivo olja in hladilne tekočine pri motornih viličarjih.
 7. V kolikor pride do poslabšanja vnaprej dogovorjenih obratovalnih pogojev (atmosfera, kvaliteta tal ipd.), je najemodajalec upravičen do povečanja cene najema.
 8. Najetega viličarja ne smejo uporabljati: osebe, ki z delovanjem viličarja niso ustrezno seznanjene, osebe pod vplivom alkohola ali osebe, ki so preutrujene, mladoletne osebe, osebe katerih znanja, psihofizična stanja, starosti, bolezni ali druge (trajne ali trenutne) osebne lastnosti oziroma okoliščine, zbujajo dvom o njihovi sposobnosti upravljanja in vožnje najetega viličarja.
 9. Prevoz najetega viličarja na kraj uporabe, ki ga določi najemnik in prevoz po končani dobi najema nazaj na mesto, ki ga določi najemodajalec, poteka praviloma na stroške najemnika (razen v primeru drugačnega dogovora).
 10. Definiranje eno-izmenskega in dvo-izmenskega dela z viličarjem ureja vsakokratna najemna pogodba.
 11. Najemodajalec lahko takoj enostransko prekine najemno razmerje in zahteva vračilo viličarja v primeru: Če najemnik preneha plačevati oziroma, če zamudi s plačilom najemnine za več kot 30 dni. Če grozi najemniku stečaj. Če najemnik prepusti najeti viličar v uporabo nepooblaščenim osebam. Če najemnik nenamensko uporablja najeti viličar. Če najemnik ne ravna z najetim viličarjem skrbno in v skladu s predpisanimi obveznostmi in s tem povzroči škodo na viličarju.
 12. Najemodajalec ima v primeru odpovedi pogodbe najemniku pravico do takojšnjega odvzema viličarja. Stroške, ki ob tem nastanejo (plačilo prevoza, dodatne pristojbine), je dolžan poravnati najemnik.
 13. Odgovornost za kakršnekoli poškodbe ali krajo najetega viličarja med prevozom (na mesto uporabe in nazaj) nosi najemodajalec. Ves rizik med obratovanjem viličarja (poškodbe, kraja) nosi najemnik v celoti.Vsako nastalo poškodbo, ki je posledica namernega grobega ravnanja z viličarjem s strani najemnika ali njegovih delavcev, še posebej pa zaradi pomanjkljivega vzdrževanja viličarja, popravi servis najemodajalca na stroške najemnika.
 14. Najemodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi bila povzročena med obratovanjem najetega viličarja najemniku ali tretji osebi. Prav tako ne odgovarja za škodo, zaradi izpada proizvodnje, ki bi nastala v času popravila viličarja, v primeru okvare.
 15. Najemniku se prepoveduje sklepanje kakršnihkoli pravnih poslov v zvezi z najetim viličarjem s tretjimi osebami, še posebej ne podnajemnih, prodajnih ali pogodb o zastavi.
 16. Trajanje najema se konča z dnem izteka najemne pogodbe.
 17. Vsakršna sprememba najemne pogodbe ali ustni dogovor (odpoved) stopi v veljavo, ko je izražen v pisni obliki.
 18. Za reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz te pogodbe, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Parkelj d.o.o

Pri Parkelj servisu svoje delo opravljamo hudičevo dobro, kar se opazi že iz imena. Oglejte si kaj vse vam lahko ponudimo.

Prijetno klikanje Vam želimo

Oglejte si našo
trenutno zalogo

Imate
vprašanje?

Pokličite
za servis